Oznámení klientům Metropolitního spořitelního družstva v likvidaci: Fond pojištění vkladů zahájí výplatu náhrad vkladů 27.1.2014 prostřednictvím pobočkové sítě České spořitelny

Praha, 15. ledna 2014 – Fond pojištění vkladů (dále také „Fond“) v pondělí 27.1.2014 začne prostřednictvím pobočkové sítě České spořitelny, a.s. (dále také „ČS“) vyplácet pojištěné vklady klientům zkrachovalého Metropolitního spořitelního družstva v likvidaci, se sídlem Sokolovská 394/17, 180 00 Praha 8, IČ 255 71 150 (dále také „MSD“).

Fond bude oprávněným osobám vyplácet 100 procent jejich vkladů, maximálně však do limitu 2 744 000 Kč na jednoho vkladatele (ekvivalent částky 100 000 EUR dle kursu 27,440 Kč/EUR vyhlášeného ČNB ke dni 27.12.2013). Celková výše výplaty náhrad za tuto družstevní záložnu dosahuje částky 12 miliard korun. Po výplatě klientů Union banky v roce 2003 se tak bude jednat o druhou nejvyšší výplatu v historii existence Fondu pojištění vkladů.

 

Oznámení:

Fond pojištění vkladů oznamuje klientům Metropolitního spořitelního družstva v likvidaci (dále též „oprávněným osobám“), že dne 27.1.2014 bude zahájena výplata náhrad vkladů podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Výplata náhrad vkladů oprávněným osobám bude probíhat prostřednictvím pobočkové sítě České spořitelny, a. s., po dobu tří let ode dne jejich zahájení, tedy do 27.1.2017.

 

Oprávněnými osobami k výplatě náhrad vkladů z Fondu pojištění vkladů jsou:

a)    fyzické a právnické osoby, které byly vkladateli ke dni 27.12.2013, tj. ke dni, kdy Fond obdržel písemné oznámení České národní banky o neschopnosti Metropolitního spořitelního družstva v likvidaci dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek,

b)    jejich dědicové,

c)    jejich právní nástupci.

 

Oprávněné osoby prokážou své nároky platnými dokumenty:

 

V případě dědice či právního nástupce z jiného titulu bude požadován i dokument (originál nebo úředně ověřená kopie) prokazující nabytí pohledávky.

 

Pokud si vkladatel nemůže náhradu vkladu vyzvednout osobně, může zmocnit k vyzvednutí jinou osobu, a to na základě úředně ověřené plné moci vystavené výhradně pro výplatu náhrad vkladů z FPV – vzor této plné moci je k dispozici ke stažení na www.fpv.cz/cs/formulare.html. Formulář plné moci bude možné vyzvednout též na pobočkách České spořitelny, a.s.

 

Důležitá upozornění pro klienty:

 

Zdroje aktuálních a doplňujících informací:

Více informací k výplatám náhrad vkladů, včetně kompletního seznamu požadovaných dokladů a možností pro případné uplatnění reklamací, najdou oprávněné osoby na:

Publikováno: 15.1.2014